sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Naslag

Bij het ontwerpen van een installatie moet in eerste instantie een oordeel worden gevormd over de omstandigheden waarin de installatie moet functioneren. Dit deel van de Kennisbank NEN 1010 gaat hier nader op in. 

 

In de algemene verdieping van de normen en wetgeving wordt het toepassingsgebied en de uitgangspunten van de NEN 1010 bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een elektrotechnische installatie uitgelicht. Daarnaast vindt u er informatie over andere normen eveneens van belang zijn bij het ontwerpen, aanleggen, aansluiten of bedrijfsvoeren van een laagspanningsinstallatie.

Algemene verdieping normen en wetgeving

Presentatie Nieuwe NEN 1010-2015 Vakbeurs Elektrotechniek 2015

Op 29 september en 1 oktober 2015 hield Nico Kluwen (bij afwezigheid van Sjef Cobben, die de inhoud van deze presentatie verzorgde) een presentatie over de Nieuwe NEN 1010.

Lees meer over Presentatie Nieuwe NEN 1010-2015 Vakbeurs Elektrotechniek 2015 >>

NEN 1010 en andere normen

In de loop der jaren zijn veel normen en richtlijnen ontstaan. Parallel hieraan zijn veel systemen en trajecten voor kwaliteitszorg ontwikkeld, die een constante kwaliteit van het geleverde product moeten waarborgen.

Lees meer over NEN 1010 en andere normen >>

Toepassingsgebied van de NEN 1010

Het toepassingsgebied van de NEN 1010 betreft:

  • stroomketens met een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V of een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V;
Lees meer over Toepassingsgebied van de NEN 1010 >>

Uitgangspunten van de NEN 1010

De NEN 1010 behandelt bepalingen voor het ontwerp van een elektrische installatie. Belangrijke uitgangspunten hierbij die ook in de NEN 1010 zijn opgenomen, zijn:

Lees meer over Uitgangspunten van de NEN 1010 >>

Onderwerpen in de NEN 3140

In de NEN 3140 zijn veel belangrijke onderwerpen opgenomen over het werken aan en de bedrijfsvoering van elektrische installaties voor laagspanning.

Lees meer over Onderwerpen in de NEN 3140 >>

Toepassingsgebied van NEN-EN-IEC 60204-1

De geharmoniseerde norm NEN-EN-IEC 60204-1 bevat algemene eisen met betrekking tot de elektrotechnische uitrusting van machines. Deze norm is in opdracht ontwikkeld om een praktische invulling te geven aan twee belangrijke Europese richtlijnen met betrekking tot de elektrotechnische uitrusting. 

Lees meer over Toepassingsgebied van NEN-EN-IEC 60204-1 >>

Toepassingsgebied NEN-EN IEC 61439

De NEN-EN-IEC 61439-1 is van toepassing op geheel of gedeeltelijk typegekeurde laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen met een maximale wisselspanning van 1000 V of een gelijkspanning van maximaal 1500 V. (Deze inrichtingen noemen we vanaf nu kortweg verdeelsystemen.)

Lees meer over Toepassingsgebied NEN-EN IEC 61439 >>

Werkingssfeer en definities netcode

De netcode bevat de meeste aspecten die vroeger in de aansluitvoorwaarden werden geregeld. Het belangrijkste verschil met de oude voorwaarden is het feit dat de netcode (evenals de andere codes) de status van publiekrechtelijke voorschriften heeft. Daarmee zijn de daarin neergelegde voorschriften onttrokken aan de privaatrechtelijke onderhandelingsvrijheid.

Lees meer over Werkingssfeer en definities netcode >>

Voorwaarden met betrekking tot aansluitpunt (Netcode)

In dit artikel wordt uitleg gegeven over de (aanvullende) voorwaarden rond de aansluiting van netten.

Lees meer over Voorwaarden met betrekking tot aansluitpunt (Netcode) >>

Stekerbaar installeren

Vaste leidingaanleg met buigzame leidingen algemeen

In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd door fabrikanten en installateurs de mogelijkheid onderzocht om vaste installaties aan te leggen met buigzame leidingen en stekerverbindingen. Deze installatieaanleg werd gekozen als alternatief voor draad in buis en kabelinstallaties. 

Lees meer over Vaste leidingaanleg met buigzame leidingen algemeen >>

Leidingdoorsnede, belastbaarheid en maximale toegestane lengte van buigzame leidingen voor een vaste aanleg

Voor de aanleg van een vaste installatie met buigzame leidingen gelden de eisen van NEN 1010 voor vaste installaties. Zo zal de leidingdoorsnede volgens bepaling 524.1 een minimale kerndoorsnede moeten hebben van 1,5 mm2 . Voor de aansluiting van een enkel toestel geldt een minimale kerndoorsnede van 0,75 mm2 .

Lees meer over Leidingdoorsnede, belastbaarheid en maximale toegestane lengte van buigzame leidingen voor een vaste aanleg >>

Maximale lengte van vrij omlaaghangende buigzame leidingen

De maximale lengte van een vrij omlaaghangende leiding wordt bepaald door de maximale trekontlasting die de fabrikant opgeeft voor de connectoren.

Lees meer over Maximale lengte van vrij omlaaghangende buigzame leidingen >>

Begrippen

Overzicht begrippen

Hier vindt u een overzicht van de begrippen die op deze kennisbank worden gebruikt.

Ga naar het overzicht >>

EMC-begrippen

EMC-begrippen

EMC staat voor ‘ElektroMagnetische Compatibiliteit’ en kan worden vertaald als:

 

‘Het in staat zijn van een onderdeel, apparaat of systeem om in zijn elektromagnetische omgeving naar wens te functioneren, zonder hierbij zelf ontoelaatbare elektromagnetische storingen aan deze omgeving toe te voegen.’

 

Lees meer over EMC-begrippen >>

Grootheden

Grootheden, eenheden en symbolen

Hier wordt een overzicht geboden van de meestvoorkomende grootheden, eenheden en symbolen.

Lees meer over Grootheden, eenheden en symbolen >>

Tabellen

Maximale waarden harmonische spanningen in laagspanningsnetten

In deze tabel vindt u de maximale waarden voor harmonische spanningen in laagspanningsnetten. De waarden in deze tabel mogen gedurende ten minste 95% van de tijd niet overschreden worden. In extreme situaties, bijvoorbeeld resonanties, kunnen voor sommige harmonischen een hogere waarde optreden. De totale harmonische vervorming zal voor 95% van de tijd lager zijn dan 8% en altijd lager zijn dan 12%.

Lees meer over Maximale waarden harmonische spanningen in laagspanningsnetten >>

Karakteristieken van automaten

Voor de beveiliging van leidingen en personen is de uitschakelkarakteristiek van de automaten van belang. De thans op de markt verkrijgbare automaten hebben een B-, C- of D-karakteristiek. Daarnaast zijn er nog automaten met een L-, U-, K- of G-karakteristiek in gebruik. In onderstaande tabel zijn voor de diverse typen automaten de karakteristieke waarden weergegeven.

Lees meer over Karakteristieken van automaten >>

Grenzen van elektromagnetische uitschakeling van automaten

De automaten die in installaties worden toegepast zullen een L- of U-karakteristiek hebben (oude typen) of een B-, C- of D-karakteristiek. In onderstaande tabel staat bij welke stroom de verschillende typen automaten in het elektromagnetische gedeelte uitschakelen. Dit is nodig om een voldoende snelle uitschakeltijd te krijgen.

Lees meer over Grenzen van elektromagnetische uitschakeling van automaten >>

Overzicht van klimatologische omstandigheden.

Naast de omgevingstemperatuur spelen bij de keuze van elektrisch materieel ook de relatieve en absolute vochtigheid een rol. Tussen deze gegevens (luchttemperatuur en absolute en relatieve vochtigheid) bestaat een onderling verband. Uitgangspunt bij de beoordeling van de situatie is de omgevingstemperatuur. Bij de grenzen van de omgevingstemperatuur is aangegeven wat de grenzen zijn van mogelijk voorkomende relatieve en absolute vochtigheid. In onderstaande tabel zijn de verschillende waarden aangegeven.

Lees meer over Overzicht van klimatologische omstandigheden. >>

Maximale lengte van leidingen beveiligd door een B-automaat

Ook voor de maximale lengte van leidingen beveiligd door automaten is in de NEN 1010 een tabel opgenomen, met als uitgangspunt dat de automaat op zijn elektromagnetische beveiliging uitschakelt. Onderstaande tabel is gebaseerd op een B-automaat, voor andare automaten is een tabel opgenomen met diverse omrekeningsfactoren.

Lees meer over Maximale lengte van leidingen beveiligd door een B-automaat >>

Maximale temperaturen van isolatiemateriaal

De isolatie bepaalt de maximale eindtemperatuur van een leiding. Voor de verschillende isolatiematerialen is in onderstaande tabel de maximale temperatuur weergegeven. 

Lees meer over Maximale temperaturen van isolatiemateriaal >>

Maximale lengte van vereffeningsleidingen bij automaten

Indien voor de soortelijke weerstand 0,02 Ω·m wordt ingevuld en voor de diverse automaten de bovengrens van de elektromagnetische uitschakeling, dan kan de maximale lengte van de vereffeningsleiding worden uitgerekend met de formules zoals vermeld in onderstaande tabel.

Lees meer over Maximale lengte van vereffeningsleidingen bij automaten >>

De maximale lengte van leidingen voor potentiaalvereffening, uitgezet voor verschillende nominale stromen In en doorsneden A

In deze tabel is aangegeven wat de maximale lengte van de vereffeningsleiding mag zijn, afhankelijk van de doorsnede en het toegepaste beveiligingstoestel.

Lees meer over De maximale lengte van leidingen voor potentiaalvereffening, uitgezet voor verschillende nominale stromen In en doorsneden A >>

Waarden van de impedantie van de foutstroomketen in relatie tot de beveiliging

In deze tabel zijn de waarden opgenomen van de impedantie van de foutstroomketen bij verschillende beveiliging.

Lees meer over Waarden van de impedantie van de foutstroomketen in relatie tot de beveiliging >>

Kwaliteitsaspecten van levering energie

Bij de indicatie van aansluitcapaciteit ten opzichte van het spanningsniveau is ook een aantal aspecten ten aanzien van kwaliteit van de voorziening vastgelegd. De kwaliteit van de geleverde transportdienst bij aangeslotenen op netten met een spanningsniveau tot en met 50 kV, moet voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN 50160 ‘Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten’.

Lees meer over Kwaliteitsaspecten van levering energie >>

Maximale circuitweerstand bij toepassing van automaten

Voor het bepalen van de benodigde circuitweerstand geldt de bovengrens van de karakteristiek.
De circuitweerstand ZC bedraagt:

Lees meer over Maximale circuitweerstand bij toepassing van automaten >>

Maximale lengte van leiidingen, beveiligd door gG-smeltpatronen

Tabel 53.F.1 in de NEN 1010 geeft een indicatie van de maximale lengte van leidingen gebruikmakend van gG-patronen als beveiligingstoestel. In onderstaande tabel is een gedeelte van deze tabel 53.F.1 weergegeven.

Lees meer over Maximale lengte van leiidingen, beveiligd door gG-smeltpatronen >>

Whitepapers

Whitepaper - Stappenplan voor leidingberekeningen

In dit whitepaper ziet u precies welke keuzes er gemaakt moeten worden en hoe u de berekeningen moet uitvoeren om de leidingdoorsnede en lengte van de leiding te bepalen.

Lees meer over Whitepaper - Stappenplan voor leidingberekeningen >>

Whitepaper over stekerbaar installeren

In dit whitepaper leest u wat stekerbaar installeren volgens de NEN 1010 en de NPR 5310 deel 521 omvat en hoe u dit kunt toepassen. Dit whitepaper is voor u gratis als abonnee op de Kennisbank NEN 1010.
Bent u geen abonnee, klik dan hier voor uw gratis download.

Lees meer over Whitepaper over stekerbaar installeren >>

NEN 1010: de belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen

De belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen is de NEN 1010.

Lees meer over NEN 1010: de belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen >>

Whitepaper over energieopslag

De toepassing van natuurlijke energiebronnen als zonne-energie en windenergie neemt toe. Doordat deze energiebronnen niet op aanvraag beschikbaar zijn, ontstaat er meer behoefte aan energieopslag. In deze whitepaper leest u meer over wat voor soorten energieopslag er zijn. Mocht u geen abonnee zijn op de Kennisbank dan kunt u via Installatie Journaal ook deze whitepaper gratis downloaden.

Lees meer over Whitepaper over energieopslag >>

Whitepaper NEN 1010 en wijzigingen in bestaande elektrische installaties

Vaak is niet duidelijk welke uitgave van de NEN 1010 moet worden gevolgd bij het wijzigen of het reviseren van de bestaande elektrische installatie. De belangrijkste wetgeving is het bouwbesluit en de van toepassing zijnde artikelen. Met deze whitepaper bent u weer snel op de hoogte van de juiste regelgeving. Mocht u geen abonnee zijn op de Kennisbank dan kunt u via Installatie Journaal ook deze whitepaper gratis downloaden.

Lees meer over Whitepaper NEN 1010 en wijzigingen in bestaande elektrische installaties >>

Whitepaper NEN 1010 Fouten en verouderingsverschijnselen

Het meten en beoordelen van een installatie vereist veel inzicht en kennis van de voorschriften. Er moet altijd een afweging gemaakt worden of de installatie voldoet aan de voorschriften. Bestaande installaties leveren een extra probleem op, want ze mogen worden beoordeeld aan de hand van de toen geldende normen. Deze kennis moet dus eveneens aanwezig zijn bij de beoordelaar. 

Lees meer over Whitepaper NEN 1010 Fouten en verouderingsverschijnselen >>